K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Nebezpečné chemické látky a směsi - úvod

Vážený návštěvníku,

tyto stránky byly zpracovány jako pomůcka pro tvůrce písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi uvedenými v § 44a, odst. 7, které je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo pro technika nebo osobu odborně způsobilou v požární ochraně, který zpracovává začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 4 odst. 2 až 4.

Smyslem informací na těchto stránkách je usnadnit zpracovatelům orientaci mezi požadavky, které jsou uvedeny v obou zákonech, s údaji uvedenými v bezpečnostních listech nebezpečných chemických látek a směsí.

Nebezpečné chemické látky a směsi – klasifikace a rozdělení

V této části je uveden způsob klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí podle „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006“ – CLP, a podle příloh 1 a 2 zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách (látky a směsi uvedené na trh do 31. 5. 2015).

Dále je zde rozdělení do tříd nebezpečnosti podle druhu nebezpečnosti (fyzikální, pro zdraví, po životní prostředí) s uvedením kódu třídy a kategorie nebezpečnosti včetně termínů uvedených v angličtině a jejich ekvivalentu v češtině, tabulka výstražných symbolů s uvedením tříd a kategorií nebezpečnosti, pro které se používají, a nakonec „Kódy standardních vět o nebezpečnosti“ a doplňkové kódy (H-věty), doplňkové informace o nebezpečnosti (EUH-věty), a „Pokyny pro bezpečné zacházení“ (P-věty).

Nebezpečné chemické látky a směsi – pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí

V části „Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí“ je uvedeno označení látky nebo směsi, pro kterou musela být pravidla zpracována, s přiřazením označení kódu třídy a kategorie nebezpečnosti k jednotlivým položkám v češtině a angličtině.

Novelou zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platnou od 1. 5. 2020 je povinnost zpracovat pravidla zrušená.

Platí ale, že při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení.

Nebezpečné chemické látky a směsi – začlenění podle požárního nebezpečí

V části „Začlenění podle požárního nebezpečí“ jsou uvedeny požadavky zákona o požární ochraně s přiřazením označení kódu třídy a kategorie nebezpečnosti k jednotlivým položkám v češtině a angličtině.

Ve spolupráci s ROVS - Rožnovský vzdělávací servis zpracoval Jiří Kocián – květen 2017.