K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Nebezpečné chemické látky a směsi - začlenění podle požárního nebezpečí

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, stanovuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám začlenit provozované činnosti podle požárního nebezpečí. V § 4 odst. 2, 3, 4 jsou stanovená kritéria, rozhodná pro začlenění jednotlivých činností. Mj. jsou zde uvedeny i činnosti, při nichž se vyskytují látky a směsi (včetně chemických), které mohou způsobit požár nebo jsou hořlavé nebo hoření podporují.

Na této stránce je uvedeno označení chemických látek a směsí, rozhodné pro začlenění činnosti podle požárního nebezpečí, v návaznosti na zákon o požární ochraně, chemický zákon a nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

(tučné písmo = označení v zákoně o požární ochraně)

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti

 • a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako:
  • oxidující,
  • extrémně hořlavé,
  • vysoce hořlavé,
  • hořlavé,
  • označení platí pro chemické látky a směsi uvedené na trh před skončením platnosti hlavy II „klasifikace, balení a označování“ podle chemického zákona, tj. do 31. 5. 2015
  • nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie:
  • 2.3 = Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
   (Flam. Aerosol 1, Flam. Aerosol 2)
  • 2.6 = Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
   (Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2, Flam. Liq. 3)
  • 2.7 = Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2
   (Flam. Sol. 1, Flam. Sol. 2)
  • 2.8 typu A až F = Samovolně reagující látky a směsi
   (Self-react. A, Self-react. B, Self-react. CD, Self-react. EF)
  • 2.9 = Samozápalné kapaliny, kategorie 1
   (Pyr. Liq. 1)
  • 2.10 = Samozápalné tuhé látky, kategorie 1
   (Pyr. Sol. 1)
  • 2.11 = Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
   (Self-heat. 1, Self-heat. 2)
  • 2.12 = Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
   (Water-react. 1, Water-react. 2. Water-react. 3)
  • 2.13 = Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3
   (Ox. Liq. 1, Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3)
  • 2.14 = Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3
   (Ox. Sol. 1, Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3)
  • 2.15 typu A až F = Organické peroxidy 
   (Org. Perox. A, Org. Perox. B, Org. Perox. CD, Org. Perox. EF)
  • pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • b) při nichž se vyskytují:
  • hořlavé plyny = (Flam. Gas 1, Flam. Gas 2)
  • hoření podporující plyny = (Ox. Gas 1)
  • v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
  • běžná svařovací souprava (acetylén – kyslík) obsahuje dvě tlakové láhve o vodním objemu 50 l (méně obvyklé jsou o objemu 40 l nebo 20 l) což znamená, že v jednom prostoru nebo požárním úseku může být současně umístěná pouze jedna svařovací souprava, aniž by tento prostor byl začleněn jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, do začlenění se nezapočítávají tlakové láhve s inertním plynem (např. oxidem uhličitým, argonem)
  • láhve na propan-butan se prodávají o obsahu 2, 10 a 33 kg což znamená, že pokud jsou v jednom prostoru umístěny dvě 33 kg láhve, bude se jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím
 • c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje:
  • hořlavý prach (např. prach hořlavých tuhých látek označených Flam. Sol. 1, Flam. Sol. 2)
  • páry hořlavých kapalin (páry látek a směsí označených Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2, Flam. Liq. 3)
  • v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
  • u hořlavých prachů je v závorce uvedeno „např.“ z toho důvodů, že prach některých nehořlavých tuhých látek může být za jistých okolností hořlavý případně výbušný nebo se hořlavé tuhé látky takto neoznačují (např. dřevo)

Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti

 • a) při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako:
  • oxidující,
  • extrémně hořlavé,
  • vysoce hořlavé,
  • hořlavé,
  • označení platí pro chemické látky a směsi uvedené na trh před skončením platnosti hlavy II „klasifikace, balení a označování“ podle chemického zákona, tj. do 31. 5. 2015
  • nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie:
  • 2.3 = Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
   (Flam. Aerosol 1, Flam. Aerosol 2)
  • 2.6 = Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
   (Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2, Flam. Liq. 3)
  • 2.7 = Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2
   (Flam. Sol. 1, Flam. Sol. 2)
  • 2.8 typu A až F = Samovolně reagující látky a směsi
   (Self-react. A, Self-react. B, Self-react. CD, Self-react. EF)
  • 2.9 = Samozápalné kapaliny, kategorie 1
   (Pyr. Liq. 1)
  • 2.10 = Samozápalné tuhé látky, kategorie 1
   (Pyr. Sol. 1)
  • 2.11 = Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
   (Self-heat. 1, Self-heat. 2)
  • 2.12 = Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
   (Water-react. 1, Water-react. 2. Water-react. 3)
  • 2.13 = Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3
   (Ox. Liq. 1, Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3)
  • 2.14 = Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3
   (Ox. Sol. 1, Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3)
  • 2.15 typu A až F = Organické peroxidy 
   (Org. Perox. A, Org. Perox. B, Org. Perox. CD, Org. Perox. EF)
  • pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5000 tun,
  • v této části se nezařazují plynné látky
 • b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob:
  • hořlavé kapaliny = (Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2, Flam. Liq. 3)
  • hořlavé plyny = (Flam. Gas 1, Flam. Gas 2)
  • hoření podporující plyny = (Ox. Gas 1)
  • s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,
  • objemová roční produkce hořlavých a hoření podporujících plynů se přepočítává na hmotnostní roční produkci, což se většinou týká výroby a distribuce technických a topných plynů, provozů, při nichž je plyn sekundárním výrobkem – např. koksovna, chemický průmysl apod.)
 • c) v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako
  • extrémně hořlavé,
  • vysoce hořlavé,
  • hořlavé,
  • označení platí pro chemické látky a směsi uvedené na trh před skončením platnosti hlavy II „klasifikace, balení a označování“ podle chemického zákona, tj. do 31. 5. 2015
  • anebo kapalných nebo plynných látek a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie:
  • 2.2 = Hořlavé plyny, kategorie 1
   (Flam. Gas 1)
  • 2.3 = Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
   (Flam. Aerosol 1, Flam. Aerosol 2)
  • 2.4 = Oxidující plyny, kategorie 1
   (Ox. Gas 1)
  • 2.6 = Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
   (Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2, Flam. Liq. 3)
  • 2.8 typu A až F = Samovolně reagující látky a směsi
   (Self-react. A, Self-react. B, Self-react. CD, Self-react. EF)
  • 2.9 = Samozápalné kapaliny, kategorie 1
   (Pyr. Liq. 1)
  • 2.11 = Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
   (Self-heat. 1, Self-heat. 2)
  • 2.12 = Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
   (Water-react. 1, Water-react. 2. Water-react. 3)
  • 2.13 = Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3
   (Ox. Liq. 1, Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3)
  • 2.15 typu A až F = Organické peroxidy 
   (Org. Perox. A, Org. Perox. B, Org. Perox. CD, Org. Perox. EF)

Podrobnější informace ke zpracování začlenění činnosti podle požárního nebezpečí jsou v programu SIBLEX.