K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Nebezpečné chemické látky a směsi - klasifikace a rozdělení

Nebezpečné chemické látky a směsi se klasifikují podle „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006“ – CLP, nebo mohou být klasifikovány podle příloh 1 a 2 zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách (látky a směsi uvedené na trh do 31. 5. 2015).

ačkoli platnost hlavy II „klasifikace, balení a označování“ chemického zákona skončila k 31. 5. 2015, přílohy 1 a 2 zůstávají nadále v platnosti

Příloha č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb.

Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí:

Kategorie nebezpečnosti látky Koncentrace, která se bere v úvahu pro
plynné směsi
% objemová
směsi jiné než plynné
% hmotnostní
Vysoce toxické 0,02 0,1
Toxické 0,02 0,1
Karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1
Mutagenní, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1
Toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1
Zdraví škodlivé 0,2 1
Žíravé 0,02 1
Dráždivé 0,2 1
Senzibilizující 0,2 1
Karcinogenní, kategorie 3 0,2 1
Mutagenní, kategorie 3 0,2 1
Toxické pro reprodukci, kategorie 3 0,2 1
Nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N   0,1
Nebezpečné pro ozónovou vrstvu Země 0,1 0,1
Nebezpečné pro životní prostředí bez přiřazeného symbolu N   1

Příloha č. 2 k zákonu č. 350/2011 Sb.

Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných směsí:

Výchozí rozmezí koncentrace (c) látky obsažené ve směsi Přípustná změna ve výchozí koncentraci látky obsažené ve směsi
c ≤ 2,5 % ± 30 %
2,5% ≤ c ≤ 10% ± 20 %
10% ≤ c ≤ 25% ± 10 %
25% ≤ c ≤ 100% ± 5%

Kriteria pro zařazení nebezpečné chemické látky nebo směsi – podle CLP

čl. 3.3.1 Kategorie pro nevratné účinky na oči

Kategorie Kritéria
Nevratné účinky na oči (kategorie 1)

Pokud látka při aplikaci do oka zvířete vyvolává:

 • přinejmenším u jednoho zvířete účinky na rohovku, duhovku nebo spojivky, u nichž se nepředpokládá, že jsou vratné, nebo u nichž nedošlo k plnému navracení během doby pozorování obvykle v délce 21 dnů; nebo
 • přinejmenším u dvou ze tří zkušebních zvířat pozitivní odezvu v podobě:
  • zakalení rohovky ≥ 3 nebo
  • iritidy > 1,5 vypočtenou jako průměrné skóre po 24, 48 a 72 hodinách po aplikaci zkoušené látky.

čl. 3.3.2 Kategorie pro vratné účinky na oči

Kategorie Kritéria
Dráždivý pro oči (kategorie 2)

Pokud při aplikaci do oka zvířete látka vyvolává přinejmenším u dvou ze tří zkušebních zvířat pozitivní odezvu v podobě:

 • zakalení rohovky ≥ 1 nebo
 • iritidy ≥ 1, nebo
 • zarudnutí spojivek > 2 nebo
 • edému spojivek (chemosis) > 2, vypočtenou jako průměrné skóre po 24, 48 a 72 hodinách po aplikaci zkoušené látky, která je plně vratná v období pozorování v délce 21 dnů.

čl. 3.4.1 Kategorie nebezpečnosti pro látky senzibilizující dýchací cesty

Kategorie Kritéria
Kategorie 1

Látky se klasifikují jako senzibilizující dýchací cesty (kategorie 1) podle těchto kritérií:

 1. jsou-li k dispozici důkazy, že látka nebo směs může u lidí vyvolat specifickou respirační přecitlivělost, nebo
 2. jsou-li k dispozici pozitivní výsledky z vhodných zkoušek na zvířatech.

čl. 3.4.2 Kategorie nebezpečnosti pro látky senzibilizující kůži

Kategorie Kritéria
Kategorie 1

Látky se klasifikují jako senzibilizující kůži (kategorie 1) podle těchto kritérií:

 1. existují-li důkazy u člověka, že látka je schopna při styku s kůží vyvolat senzibilizaci u podstatného počtu osob; nebo
 2. jsou-li k dispozici pozitivní výsledky ze vhodných zkoušek na zvířatech (viz zvláštní kritéria v bodě 3.4.2.2.4.1).

čl. 3.5.1 Kategorie nebezpečnosti pro mutageny zárodečných buněk

Kategorie Kritéria
KATEGORIE 1 Látky, o nichž je známo, že vyvolávají dědičné mutace, nebo na něž je nutno pohlížet, jako kdyby vyvolávaly dědičné mutace v lidských zárodečných buňkách. Látky, o nichž je známo, že vyvolávají dědičné změny v lidských zárodečných buňkách
Kategorie 1A Zařazení do kategorie 1A se zakládá na pozitivních důkazech z epidemiologických studií u člověka. Látky, na něž je nutno pohlížet, jako kdyby vyvolávaly dědičné mutace v lidských zárodečných buňkách
Kategorie 1B

Zařazení do kategorie 1B se zakládá na

 • pozitivním výsledku (výsledcích) zkoušek in vivo týkajících se mutagenity v zárodečných buňkách u savců; nebo
 • pozitivním výsledku (výsledcích) zkoušek in vivo týkajících se mutagenity v somatických buňkách u savců ve spojení s určitými důkazy, že látka může vyvolat mutace zárodečných buněk. Tyto podpůrné důkazy je možné odvodit ze zkoušek mutagenity/genotoxicity v zárodečných buňkách in vivo nebo prokázáním schopnosti látky nebo jejích metabolitů zasahovat genetický materiál zárodečných buněk; nebo
 • pozitivních výsledcích zkoušek prokazujících mutagenní účinky v lidských zárodečných buňkách, aniž by byl prokázán přenos na potomstvo; např. větší výskyt aneuploidie v zárodečných buňkách u exponovaných lidí.
KATEGORIE 2

Látky, které vyvolávají u člověka obavy vzhledem k tomu, že mohou vyvolat dědičné mutace v lidských zárodečných buňkách. Zařazení do kategorie 2 se zakládá na pozitivních důkazech získaných z experimentů u savců nebo v některých případech z experimentů in vitro získaných ze

 • zkoušek in vivo týkajících se mutagenity v somatických buňkách savců nebo
 • jiných zkoušek in vivo týkajících se genotoxicity v somatických buňkách, které jsou doloženy pozitivními výsledky ze zkoušek in vitro týkajících se mutagenity Pozn.: Látky, které jsou pozitivní při zkouškách in vitro týkajících se mutagenity u savců a které vykazují rovněž analogii ke známým mutagenům zárodečných buněk s ohledem na vztahy chemické struktury a účinku, se zařadí jako mutageny kategorie 2.
 

čl. 3.6.1 Kategorie nebezpečnosti pro karcinogeny

Kategorie Kritéria
KATEGORIE 1 Známé nebo pravděpodobné lidské karcinogeny Látka se zařadí do kategorie 1 pro karcinogenitu na základě údajů z epidemiologických studií nebo údajů ze zkoušek na zvířatech. Při klasifikaci látky je dále možno rozlišovat
Kategorie 1A kategorii 1A, pokud je známo, že má u člověka karcinogenní potenciál, a důkazy pro klasifikaci pocházejí především z informací o účincích na člověka, a
Kategorie 1B

kategorii 1B, u níž se předpokládá, že má u člověka karcinogenní potenciál, přičemž důkazy pro klasifikaci pocházejí především ze zkoušek na zvířatech. Zařazení do kategorií 1A a 1B se zakládá na průkaznosti důkazů společně s dodatečnými úvahami (viz oddíl 3.6.2.2). Takovéto důkazy se mohou odvodit

 • buď ze studií u lidí, které prokazují příčinnou souvislost mezi expozicí člověka látce a vznikem rakoviny (známý lidský karcinogen);
 • nebo z pokusů na zvířatech, u nichž jsou k dispozici dostatečné (1) důkazy prokazující karcinogenitu u zvířat (pravděpodobný lidský karcinogen). Mimoto může v jednotlivém případě vědecký posudek odůvodňovat rozhodnutí o pravděpodobné karcinogenitě u člověka odvozené ze studií poskytujících omezené důkazy o karcinogenitě u člověka spolu s omezenými důkazy o karcinogenitě u pokusných zvířat
KATEGORIE 2 Podezření na lidské karcinogeny Zařazení látky do kategorie 2 se provádí na základě důkazů získaných ze studií u člověka nebo na zvířatech, které však nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 1A nebo 1B, podle průkaznosti důkazů a dodatečných úvah (viz oddíl 3.6.2.2). Takovéto důkazy se mohou odvodit buď z omezených (1) důkazů karcinogenity ve studiích u člověka, nebo z omezených důkazů karcinogenity ve studiích na zvířatech. (1) Poznámka: viz bod 3.6.2.2.4. „Dodatečné úvahy jako součást zjišťování průkaznosti důkazů (viz oddíl 1.1.1). Kromě zjištění průkaznosti důkazů karcinogenity je nutno vzít v úvahu řadu jiných činitelů, které ovlivňují celkovou pravděpodobnost, že látka představuje u člověka nebezpečí karcinogenity. Úplný seznam činitelů, které ovlivňují toto určení, by byl velmi dlouhý, ale některé důležitější činitele zde jsou zmíněny.“

čl. 3.7.1a) Kategorie nebezpečnosti pro látky toxické pro reprodukci

Kategorie Kritéria
KATEGORIE 1 Látka, o níž je známo nebo se předpokládá, že je toxická pro reprodukci u člověka Látky se zařadí do kategorie 1 toxicity pro reprodukci, pokud je o nich známo, že vyvolávají nepříznivý účinek na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj u člověka, nebo pokud jsou k dispozici důkazy ze studií na zvířatech, pokud možno doložené dalšími údaji, aby bylo možno předpokládat, že látka může zasahovat do reprodukce u člověka. Klasifikace látky se dále rozlišuje na základě toho, zda důkazy pro klasifikaci pocházejí především z informací o účincích na člověka (kategorie 1A), nebo z údajů ze zkoušek na zvířatech (kategorie 1B)
Kategorie 1A Látka, o níž je známo, že je u člověka toxická pro reprodukci Zařazení látky do kategorie 1A se zakládá především na důkazech u člověka
Kategorie 1B Látka, o níž se předpokládá, že je u člověka toxická pro reprodukci Zařazení látky do kategorie 1B se zakládá převážně na údajích ze studií na zvířatech. Tyto údaje poskytují jednoznačné důkazy o nepříznivém účinku na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj v nepřítomnosti jiných toxických účinků, nebo v případě, že se objevují spolu s jinými toxickými účinky, se nepříznivý účinek na reprodukci nepovažuje za sekundární nespecifický důsledek jiných toxických účinků. Jsou-li však k dispozici informace o mechanismu účinku, které vzbuzují pochybnosti o relevanci účinku na člověka, může být vhodnější zařazení do kategorie 2.
KATEGORIE 2 Podezření na toxicitu pro reprodukci u člověka Látky se zařadí do kategorie 2 toxicity pro reprodukci, existují-li určité důkazy u člověka nebo pokusných zvířat, pokud možno doložené jinými informacemi, o nepříznivém účinku na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj, a jestliže důkazy nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 1. Pokud nedostatky ve studii vedou k tomu, že důkazy jsou méně přesvědčivé, mohlo by být vhodnější zařazení do kategorie 2. Jedná se buď o účinky pozorované v nepřítomnosti jiných toxických účinků, anebo spolu s jinými toxickými účinky, přičemž se nepříznivý účinek na reprodukci nepovažuje za sekundární nespecifický důsledek jiných toxických účinků.

čl. 3.7.1b) Kategorie nebezpečnosti pro účinky týkající se laktace

Kategorie Kritéria
ÚČINKY NA LAKTACI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM LAKTACE

Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace se zařazují do jediné samostatné kategorie. Je známo, že pro mnoho látek nejsou k dispozici údaje o možném vyvolání nepříznivých účinků na potomstvo prostřednictvím laktace. Avšak látky, které jsou přijímány ženami a u nichž byla prokázána interference s laktací nebo které mohou být přítomny (včetně metabolitů) v mateřském mléce v množství dostatečném pro to, aby vyvolaly obavy s ohledem na zdraví kojence, se klasifikují a označí údajem o této vlastnosti nebezpečné pro kojence. Klasifikaci lze provést na základě

 1. důkazů u člověka, které svědčí o nebezpečí pro děti v průběhu kojení; nebo
 2. výsledků jednogeneračních nebo dvougeneračních studií na zvířatech, které jednoznačně prokáží přítomnost nepříznivých účinků na potomka způsobených přenosem látky do mateřského mléka nebo nepříznivý účinek na kvalitu mléka; nebo
 3. studií absorpce, metabolismu, distribuce a vylučování, které prokáží pravděpodobnost, že látka je v mateřském mléce přítomna v množství dosahujícím potenciálně toxické hladiny.
 

Rozdělení podle třídy nebezpečnosti – podle CLP

fyzikální nebezpečnost

Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti
Výbušnina Unst. Expl. nestabilní výbušnina
Expl. 1.1 výbušnina podtřídy 1.1
Expl. 1.2 výbušnina podtřídy 1.2
Expl. 1.3 výbušnina podtřídy 1.3
Expl. 1.4 výbušnina podtřídy 1.4
Expl. 1.5 výbušnina podtřídy 1.5
Expl. 1.6 výbušnina podtřídy 1.6
Hořlavý plyn Flam. Gas 1 hořlavý plyn kategorie 1
Flam. Gas 2 hořlavý plyn kategorie 2
Hořlavý aerosol Flam. Aerosol 1 hořlavý aerosol kategorie 1
Flam. Aerosol 2 hořlavý aerosol kategorie 2
Oxidující plyn Ox. Gas 1 oxidující plyn kategorie 1
Plyny pod tlakem Press. Gas* plyny pod tlakem
*Viz poznámka U v oddíle 1.1.3. (Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo „rozpuštěný plyn“ musí být při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě.)
Hořlavá kapalina Flam. Liq. 1 hořlavá kapalina kategorie 1
Flam. Liq. 2 hořlavá kapalina kategorie 2
Flam. Liq. 3 hořlavá kapalina kategorie 3
Hořlavá tuhá látka Flam. Sol. 1 hořlavá tuhá látka kategorie 1
Flam. Sol. 2 hořlavá tuhá látka kategorie 2
Samovolně reagující látka nebo směs Self-react. A samovolně reagující typ A
Self-react. B samovolně reagující typ B
Self-react. CD samovolně reagující typ CD
Self-react. EF samovolně reagující typ EF
Self-react. G samovolně reagující typ G
Samozápalná kapalina Pyr. Liq. 1 samozápalná kapalina kategorie 1
Samozápalná tuhá látka Pyr. Sol. 1 samozápalná tuhá látka kategorie 1
Samozahřívající se látka nebo směs Self-heat. 1 samozahřívající se kategorie 1
Self-heat. 2 samozahřívající se kategorie 2
Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny Water-react. 1 reaguje s vodou kategorie 1
Water-react. 2 reaguje s vodou kategorie 2
Water-react. 3 reaguje s vodou kategorie 3
Oxidující kapalina Ox. Liq. 1 oxidující kapalina kategorie 1
Ox. Liq. 2 oxidující kapalina kategorie 2
Ox. Liq. 3 oxidující kapalina kategorie 3
Oxidující tuhá látka Ox. Sol. 1 oxidující tuhá látka kategorie 1
Ox. Sol. 2 oxidující tuhá látka kategorie 2
Ox. Sol. 3 oxidující tuhá látka kategorie 3
Organický peroxid Org. Perox. A organický peroxid typ A
Org. Perox. B organický peroxid typ B
Org. Perox. CD organický peroxid typ CD
Org. Perox. EF organický peroxid typ EF
Org. Perox. G organický peroxid typ G
Látka nebo směs korozivní pro kovy Met. Corr. 1 korozívnost pro kovy kategorie 1

nebezpečnost pro zdraví

Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti
Akutní toxicita   Acute Tox. 1 akutní toxicita kategorie 1
Acute Tox. 2 akutní toxicita kategorie 2
Acute Tox. 3 akutní toxicita kategorie 3
Acute Tox. 4 akutní toxicita kategorie 4
Žíravost/dráždivost pro kůži Skin Corr. 1A žíravost pro kůži kategorie 1A
Skin Corr. 1B žíravost pro kůži kategorie 1B
Skin Corr. 1C žíravost pro kůži kategorie 1C
Skin Irrit. 2 dráždivost pro kůži kategorie 2
Vážné poškození očí/podráždění očí Eye Dam 1 vážené poškození očí kategorie 1
Eye Irrit. 2 podráždění očí kategorie 2
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže Resp. Sens. 1 senzibilizace dýchacích cest kategorie 1
Skin Sens. 1 senzibilace kůže kategorie 1
Mutagenita v zárodečných buňkách Muta. 1A mutagenita kategorie 1A
Muta. 1B mutagenita kategorie 1B
Muta. 2 mutagenita kategorie 2
Karcinogenita Carc. 1A karcinogenita kategorie 1A
Carc. 1B karcinogenita kategorie 1B
Carc. 2 karcinogenita kategorie 2
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A toxicita pro reprodukci kategorie 1A
Repr. 1B toxicita pro reprodukci kategorie 1B
Repr. 2 toxicita pro reprodukci kategorie 2
Lact. účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice STOT SE 1 toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici kategorie 1
STOT SE 2 toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici kategorie 2
STOT SE 3 toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici kategorie 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice STOT RE 1 toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici kategorie 1
STOT RE 2 toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici kategorie 2
Nebezpečná při vdechnutí Asp. Tox. 1 nebezpečnost při vdechnutí kategorie 1
 

nebezpečnost pro životní prostředí

Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti
Nebezpečný pro vodní prostředí Aquatic Acute 1 akutní nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 1
Aquatic Chronic 1 chronická nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 1
Aquatic Chronic 2 chronická nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 2
Aquatic Chronic 3 chronická nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 3
Aquatic Chronic 4 chronická nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 4
Nebezpečná pro ozonovou vrstvu Ozone nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

výstražné symboly nebezpečnosti – podle CLP

oddíl = v CLP

fyzikální nebezpečnost

výstražný symbol třída a kategorie nebezpečnosti
znak: vybuchující bomba
GHS01
GHS-vybuch.png
 • Oddíl 2.1 (CLP)
  • Nestabilní výbušniny
  • Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Oddíl 2.8
  • Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B
 • Oddíl 2.15
  • Organické peroxidy, typy A, B
znak: plamen
GHS02
GHS-horlavina.png
 • Oddíl 2.2
  • Hořlavé plyny, kategorie 1
 • Oddíl 2.3
  • Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
 • Oddíl 2.6
  • Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
 • Oddíl 2.7
  • Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2
 • Oddíl 2.8
  • Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F
 • Oddíl 2.9
  • Samozápalné kapaliny, kategorie 1
 • Oddíl 2.10
  • Samozápalné tuhé látky, kategorie 1
 • Oddíl 2.11
  • Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
 • Oddíl 2.12
  • Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
 • Oddíl 2.15
  • Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F
znak: plamen nad kruhem
GHS03
GHS-oxidace.png
 • Oddíl 2.4
  • Oxidující plyny, kategorie 1
 • Oddíl 2.13
  • Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3
 • Oddíl 2.14
  • Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3
znak: plynová láhev
GHS04
GHS-plyny-tlak.png
 • Oddíl 2.5
  • Plyny pod tlakem:
   • stlačené plyny;
   • zkapalněné plyny;
   • zchlazené zkapalněné plyny;
   • rozpuštěné plyny
znak: korozivita
GHS05
GHS-koroze-ziravina.png
 • Oddíl 2.16
  • Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1

Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro třídy a kategorie fyzikální nebezpečnosti

 • Oddíl 2.1
  • Výbušniny podtřídy 1.5
 • Oddíl 2.1
  • Výbušniny podtřídy 1.6
 • Oddíl 2.2
  • Hořlavé plyny, kategorie 2
 • Oddíl 2.8
  • Samovolně reagující látky a směsi, typ G
 • Oddíl 2.15
  • Organické peroxidy, typ G
 

nebezpečnost pro zdraví

výstražný symbol třída a kategorie nebezpečnosti
znak: lebka se zkříženými hnáty
GHS06
GHS-toxicita.png
 • Oddíl 3.1
  • Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3
znak: žíravost
GHS05
GHS-koroze-ziravina.png
 • Oddíl 3.2
  • Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C
 • Oddíl 3.3
  • Vážné poškození očí, kategorie 1
znak: vykřičník
GHS07
GHS-drazdive-latky.png
 • Oddíl 3.1
  • Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4
 • Oddíl 3.2
  • Dráždivost pro kůži, kategorie 2
 • Oddíl 3.3
  • Podráždění očí, kategorie 2
 • Oddíl 3.4
  • Senzibilizace kůže, kategorie 1
 • Oddíl 3.8
  • Toxicita pro specifické cílové orgány
   • jednorázová expozice, kategorie 3
   • Podráždění dýchacích cest
   • Narkotické účinky
znak: nebezpečnost pro zdraví
GHS08
GHS-zdravi.png
 • Oddíl 3.4
  • Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1
 • Oddíl 3.5
  • Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2
 • Oddíl 3.6
  • Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2
 • Oddíl 3.7
  • Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2
 • Oddíl 3.8
  • Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1, 2
 • Oddíl 3.9
  • Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2
 • Oddíl 3.10
  • Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1

Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro kategorie nebezpečnosti pro zdraví

 • Oddíl 3.7
  • Toxicita pro reprodukci, účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, doplňková kategorie nebezpečnosti
 

nebezpečnost pro životní prostředí

výstražný symbol třída a kategorie nebezpečnosti
znak: životní prostředí
GH9
GHS-zivotni-prostredi.png
 • Oddíl 4.1
  • Nebezpečný pro vodní prostředí
   • akutně, kategorie 1
   • chronicky, kategorie 1, 2

Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto třídy a kategorie nebezpečnosti pro životní prostředí:

 • Oddíl 4.1
  • Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3, 4
 

čl. 1.1.2.1.2 Kódy standardních vět o nebezpečnosti – podle CLP Standardní věty o nebezpečnosti přiřazené podle čl. 13 písm. b) jsou uvedeny v souladu s přílohou III. U některých standardních vět o nebezpečnosti jsou k třímístnému kódu připojena písmena.

kód text
H200 Nestabilní výbušnina.
H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H221 Hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H223 Hořlavý aerosol.
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H240 Zahřívání může způsobit výbuch.
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H242 Zahřívání může způsobit požár.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H300 Při požití může způsobit smrt.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H311 Toxický při styku s kůží.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H331 Toxický při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H340 Může vyvolat genetické poškození.
H341 Podezření na genetické poškození.
H350 Může vyvolat rakovinu.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
H371 Může způsobit poškození orgánů.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
 

doplňkové kódy:

kód text
H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování.
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
H360F Může poškodit reprodukční schopnost.
H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
 

doplňkové informace o nebezpečnosti

kód text
EUH 001 Výbušný v suchém stavu.
EUH 006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
EUH 014 Prudce reaguje s vodou.
EUH 018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
EUH 019 Může vytvářet výbušné peroxidy.
EUH 044 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
EUH 029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 070 Toxický při styku s očima.
EUH 071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.
EUH 059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.
EUH 201 Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.
EUH 201A Pozor! Obsahuje olovo.
EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH 203 Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
EUH 207 Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
EUH 208 Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 209 Při používání se může stát vysoce hořlavým.
EUH 209A Při používání se může stát hořlavým.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 

čl. 2. Část 2: Pokyny pro bezpečné zacházení – podle CLP

kód text
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…
P222 Zabraňte styku se vzduchem.
P223 Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.
P230 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …
P231 Manipulace pod inertním plynem.
P232 Chraňte před vlhkem.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P235 Uchovávejte v chladu.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P244 Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ….
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P282 Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.
P283 Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P231+232 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.
P235+410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.
P301 PŘI POŽITÍ:
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P304 PŘI VDECHNUTÍ:
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P306 PŘI STYKU S ODĚVEM:
P307 PŘI expozici:
P308 PŘI expozici nebo podezření na ni:
P309 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P320 Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P321 Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P322 Specifické opatření (viz … na tomto štítku).
P330 Vypláchněte ústa.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332 Při podráždění kůže:
P333 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
P334 Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P335 Volné částice odstraňte z kůže.
P336 Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
P337 Přetrvává-li podráždění očí:
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P340 Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P341 Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P342 Při dýchacích potížích:
P350 Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P352 Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P360 Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P370 V případě požáru:
P371 V případě velkého požáru a velkého množství:
P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru.
P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P374 Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.
P375 Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P376 Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P378 K hašení použijte ….
P380 Vykliďte prostor.
P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P391 Uniklý produkt seberte.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P302+350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P306+360 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
P307+311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P309+311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P335+334 Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342+311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P370+376 V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P370+378 V případě požáru: K hašení použijte ….
P370+380 V případě požáru: Vykliďte prostor.
P370+380+375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P371+380+375 V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P401 Skladujte …
P402 Skladujte na suchém místě.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
P407 Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.
P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P413 Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P422 Skladujte pod …
P402+404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P410+403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P411+235 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal …