K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Nebezpečné chemické látky a směsi - pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí

Podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, byla právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi uvedenými v § 44a, odst. 7, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Označení látky nebo směsi, pro kterou musela být pravidla být zpracována

 • vysoce toxická:
  • dle CHZ:
   • vysoce toxická
  • dle CLP:
   • akutní toxicita kategorie 1 (Acute Tox. 1)
   • akutní toxicita kategorie 2 (Acute Tox. 2)
 • toxická:
  • dle CHZ:
   • toxická
  • dle CLP:
   • akutní toxicita kategorie 3 (Acute Tox. 3)
   • toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové opakované expozici kategorie 1 (STOT SE 1)
   • toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kategorie 1 (STOT RE 1)
 • toxická pro reprodukci
  • dle CHZ:
   • toxická pro reprodukci kategorie 1
   • toxická pro reprodukci kategorie 2
  • dle CLP:
   • toxicita pro reprodukci kategorie 1A (Repr. 1A)
   • toxicita pro reprodukci kategorie 1B (Repr. 1B)
 • žíravá:
  • dle CHZ:
   • žíravá
  • dle CLP:
   • žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B, Skin Corr. 1C) + H314
 • karcinogenní:
  • dle CHZ:
   • karcinogenní kategorie 1
   • karcinogenní kategorie 2
  • dle CLP:
   • karcinogenita kategorie 1A (Carc. 1A)
   • karcinogenita kategorie 1B (Carc. 1B)
 • mutagenní:
  • dle CHZ:
   • mutagenní kategorie 1
   • mutagenní kategorie 2
  • dle CLP:
   • mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A (Muta. 1A)
   • mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1B (Muta. 1B)

Pravidla se zpracovávala pro pracoviště nebo činnosti, při kterých se NCHLaS používají

.

V úvodu pravidel se uváděl popis pracoviště a činnosti nebo činností, pro které nebo při kterých jsou NCHLaS používány, a funkční zařazení zaměstnanců, kteří s nimi nakládají

.

Pravidla musela obsahovat zejména informace

 • o nebezpečných vlastnostech látek a směsí,
  • uvádí se informace ze štítku obalu NCHLaS nebo z bezpečnostního listu, oddílu 2 „Identifikace nebezpečnosti“:
  • H věty s textem významu v českém jazyce
  • výstražný symbol – doplněn signálním slovem nebo významem v českém jazyce
 • pokyny pro:
  • bezpečnost,
   • uvádí se informace ze štítku obalu NCHLaS nebo z bezpečnostního listu, oddílu 7 „Zacházení a skladování“
  • ochranu zdraví,
   • uvádí se informace ze štítku obalu NCHLaS nebo z bezpečnostního listu, oddílu 8 „Omezování expozice/osobní ochranné prostředky“
  • ochranu životního prostředí,
   • uvádí se informace ze štítku obalu NCHLaS nebo z bezpečnostního listu, oddílu 12 „Ekologické informace“
  • první předlékařskou pomoc,
   • uvádí se informace ze štítku obalu NCHLaS nebo z bezpečnostního listu, oddílu 4 „Pokyny pro první pomoc“, avšak vzhledem k tomu, že jsou občas v informacích nebo bezpečnostních listech uvedeny neadekvátní postupy poskytnutí první pomoci, doporučuji v těchto případech využit „Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám“ zpracované doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Homychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.
  • postup při nehodě,
   • uvádí se informace ze štítku obalu NCHLaS nebo z bezpečnostního listu, oddílu 5 „Opatření pro hašení požáru“ a oddílu 6 „Opatření v případě náhodného úniku“.

Všechny informace musí být adekvátní účelu a způsobu zacházení s NCHLaS.

Text pravidel byla právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným projednat zpracovaná pravidla je příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice, v jehož územní příslušnosti se nachází pracoviště, pro které jsou pravidla zpracována, což nemusí být územní pracoviště krajské hygienické stanice, v jehož působnosti se nachází sídlo zaměstnavatele.

Pravidla musela být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti.