Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Poskytování ochranných nápojů

Právní předpisy

Poskytování ochranných nápojů zaměstnavatelem zaměstnancům, řeší Zákoník práce v § 104 „Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje“, odst. 3), kdy zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje, a odst. 6), stanovuje, že vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování ochranných nápojů.

Tímto nařízením vlády je právní předpis 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a který v hlavě II „Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek“, díl 3 „Ochranné nápoje“, § 8 „Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů“, stanovuje bližší požadavky na vlastnosti ochranného nápoje a jeho poskytování:

 1. K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.
 2. V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.
 3. U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.
 4. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon 258/2000 Sb.) do kategorie čtvrté.
 5. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na:
  1. nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 ºC,
  2. venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 ºC.

  Poskytování ochranných nápojů se také týká ustanovení hlavy II, díl 1 „Zátěž teplem“, § 4 „Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky“, odst. 1, kde je stanoveno, že dodržení přípustných hodnot podle tabulky č. 2 („Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem“) se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou (uzavřené pracoviště, přirozeně větrané nebo pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání), za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 6 („Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin“); v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.

  Poznámka:

  • V případě, že teplota venkovního vzduchu je vyšší než 30 °C, poskytují se ochranné nápoje také zaměstnancům, kteří vykonávají práce zařazené do třídy práce I a IIa, pokud teplota na nevenkovním pracovišti je v rozmezí pro:
   • práci třídy I: od 31 °C do 36 °C,
   • práci třídy IIa: od 27 °C do 34 °C,
  • Práce nad uvedené teploty na pracovišti a při teplotě venkovního vzduchu nad 30 °C jsou nepřípustné.
  • Pokud je teplota venkovního vzduchu nižší než 30 °C a teplota na nevenkovním pracovišti, na kterém se vykonávají práce zařazené do třídy práce I a IIa, dosahuje maximálně 36  °C, ochranné nápoje se neposkytují.
  • Pokud je teplota venkovního vzduchu nižší než 30 °C a teplota na pracovištích u prací zařazených do třídy práce I a IIa dosáhne 36  °C a více, musí být zajištěno střídání doby práce a bezpečnostních přestávek dle tabulek uvedených v příloze 1 nařízení vlády 361/2007 Sb., části B), a ochranné nápoje se neposkytují.
  • U prací, zařazených do třídy práce IIb až V, musí být zajištěno střídání doby práce a bezpečnostních přestávek dle tabulek uvedených v příloze 1 nařízení vlády 361/2007 Sb., části B a zároveň jsou poskytovány ochranné nápoje podle přílohy 1 nařízení vlády 361/2007 Sb., části A, tabulky 6.
  • Na pracovištích hlubinných dolů musí být zajištěno střídání doby práce a bezpečnostních přestávek podle přílohy 1 nařízení vlády 361/2007 Sb., části C, a ochranné nápoje se poskytují podle části A, tabulky 6.

  Tabulka nařízení vlády

  Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

  Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek

  Část A

  Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin

  Třída práce M [W.m-2] Náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů a více Teplota, při níž je dosaženo maximální přípustné ztráty tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h
  to nebo tg (C) (litry)++) (litry/1 °C) to nebo tg [°C] náhrada vody [litry]
  I+) 80 31 až 36 0,9 až 2,7(0,36)+++) není přípustná (neposkytuje se)*
  IIa+) 81 až 105 27 až 34 0,9 až 3,1(0,24) není přípustná (neposkytuje se)*
  IIb 106 až 130 24 až 32 0,9 až 2,8(0,24) ≥33 3,1
  IIIa 131 až 160 20 až 29 0,9 až 2,8(0,21) ≥30
  IIIb 161 až 200 16 až 27 0,9 až 2,8(0,17) ≥28
  IVa 201 až 250 15 až 24 1,2 až 3,0(0,2) ≥25
  IVb 251 až 300 15 až 21 1,6 až 3,0(0,23) ≥22
  V ≥301 15 až 17 2,2 až 3,0(0,4) ≥18

  Množství poskytovaných nápojů platí pro va ≤ 1 m.s-1 a Rh ≤ 70 %

  +) tg na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit to nebo tg 34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchuje vyšší než teplota přípustná uvedená v tab. č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa.
  ++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg, t.j. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.
  +++)výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

  Příklad:

  Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce llla a to = 27 °C
  Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C
  Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů
  1,9 : 9 = 0,21 litr/1 °C
  27-20 = 7 °C
  Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = 0,21 x 7 = 1,47 + 0,9 = 2,37 litrů = 2,4 litrů.

  Možné použití v praxi

  Práci, vykonávanou zaměstnancem, zatřídíme do třídy práce (třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách jsou uvedené zde).

  Podle následující tabulky určíme množství poskytovaných ochranných nápojů v závislosti na teplotě na pracovišti.

  třída práce náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin v litrech/teplota na pracovišti
  15 °C 16 °C 17 °C 18 °C 19 °C 20 °C 21 °C 22 °C 23 °C 24 °C 25 °C 26 °C 27 °C 28 °C 29 °C 30 °C 31 °C 32 °C 33 °C 34 °C 35 °C 36 °C > 36 °C
  I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,3 1,7 2,0 2,4 2,7 neposkytuje se teplota není přípustná
  IIa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 neposkytuje se teplota není přípustná
  IIb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
  IIIa 0 0 0 0 0 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
  IIIb 0 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
  IVa 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
  IVb 1,6 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
  V 2,2 2,6 3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

  Příklad použití v interním předpisu:

  Zařazení do třídy práce

  Třída práce I:

  • práce administrativního charakteru na pracovištích bez klimatizace.

  Třída práce IIIa:

  • práce spojené s výrobou oken a dveří.

  Třída práce IIIb:

  • práce spojené s montáží oken a dveří.

  Poskytování ochranných nápojů při zátěži chladem

  Při soustavné práci na venkovních pracovištích při teplotě nižší než 4 °C jsou poskytovány teplé ochranné nápoje všem zaměstnancům v množství minimálně 0,5 l za osmihodinovou pracovní směnu.

  Poskytování ochranných nápojů při zátěži teplem

  Třída práce I:

  • při teplotě na pracovišti 31 až 36 °C se poskytuje 1,8 až 2,7 litrů za 8hodinovou směnu (1,8 l + 4 dcl za každý stupeň nad 31 °C),
  • práce při teplotě nad 36 °C na pracovišti je nepřípustná,
  • ochranné nápoje se poskytují na vnitřních neklimatizovaných pracovištích.

  Třída práce IIIa:

  • při teplotě na pracovišti 20 až 29 °C se poskytuje 0,9 až 2,8 litrů za 8hodinovou směnu (0,9 l + 2 dcl za každý stupeň nad 20 °C),
  • při teplotě na pracovišti ≥ 30 °C se poskytuje 3,1 litrů za 8hodinovou směnu (+ musí být zajištěno střídání doby práce a bezpečnostních přestávek.

  Třída práce IIIb:

  • při teplotě na pracovišti 16 až 27 °C se poskytuje 0,9 až 2,8 litrů za 8hodinovou směnu (0,9 l + 2 dcl za každý stupeň nad 16 °C),
  • při teplotě na pracovišti ≥ 28 °C se poskytuje 3,1 litrů za 8hodinovou směnu (+ musí být zajištěno střídání doby práce a bezpečnostních přestávek).

  Pro ROVS zpracoval: Jiří Kocián