Kurz - Seminář BOZP v Brně

Lektoři
 • Ing. Radek Ježek
 • Ing. Lukáš Petik
 • Lektor a konzultant pro oblast BOZP
 • Miroslav Polák
 • Petr Skoupý
Manažerka kurzu
 • Nikola Pancnerová
 • nikola.pancnerova@rovs.cz
 • tel.: 724 211 575
 • pracoviště: Brno
 • Maničky 163/7
 • 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Nikola Pancnerová
 • 31.10 - 2.11.2017
 • Brno (v.s. 51757)
Lektoři: Ing. Radek Ježek, Ing. Lukáš Petik, Miroslav Polák, Petr Skoupý
   
Místo konání: Pobočka ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky Mapa ZDE
Registrace: 8.30 - 9.00 hod.
Časový rozvrh: začátek vždy v 9.00 hod.
Ubytování: individuální
Stravování: individuální
Věrnostní prog: 2 body, více ZDE
   
Cena kurzu: 4380 Kč (+21% DPH), přihláška ZDE
Zahrnuje náklady na organizační zabezpečení semináře včetně občerstvení a literatury.
Daňový doklad obdržíte u registrace.

Možnost přihlášení jen na jednotlivé dny - cena za den 1.770 Kč včetně DPH.

Pouze dopolední nebo odpolední přednášky - cena 890 Kč včetně DPH

Daňový doklad obdržíte u registrace.

Pokud se chcete přihlásit pouze na jeden den, upřesněte v poznámce přihlášky.

Informace o kurzu

 

Odborný program:

Úterý 31.10.2017 , dopolední blok

1. Úvodní slovo, legislativní rámec BOZP             Ing. Lukáš Petik

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2. Základní povinnosti zaměstnavatele                             
Naplnění povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP • Pracoviště a pracovní prostředí • Povinnosti v BOZP mezi subjekty v různých vztazích • Koordinace BOZP na společném pracovišti • Dokumentace BOZP • NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

odpolední blok od 12:30 hod                                 Ing. Lukáš Petik

3. Inspekce práce a nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách
Kontrolní činnost a působnost OIP • Kontrolní plánované i mimořádné akce – rozsah, náplň, statistiky činností OIP   • Práva a povinnosti inspektora při kontrole • Správní delikty dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

4. Aktuální judikatura v BOZP
Povinnosti v BOZP ve výkladech rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR • Opakování pracovního úrazu • Práce ve výškách • Požití alkoholu a práce pod jeho vlivem • Oprávnění k pracím na VTZ

Středa 1.11.2017 , dopolední blok od 9:00 hod

5. Tlaková zařízení                                               Petr Skoupý
Předpisy tlakových zařízení (dále TZ), definice a rozdělení TZ na vyhrazená a nevyhrazená, na stanovená a nestanovená s uvedením na konkrétních TZ nejčastěji provozovaných • Povinnosti vedoucích pracovníků, odpovědných pracovníků za provoz TZ, revizních techniků a povinnosti obsluh TZ • Předepsaná odborná způsobilost obsluh TZ a revizních techniků TZ • Provádění revizí a zkoušek vyhrazených TZ, odborných prohlídek a kontrol nevyhrazených TZ.• Předepsaná provozní a průvodní dokumentace TZ, její rozsah, obsah a způsob vedení • Další požadavky na provoz, obsluhu a údržbu středotlakých parních kotlů, tlakových nádob stabilních, tlakových nádob k dopravě plynů, nízkotlakých kotlů a ohřívačů topné a teplé vody • Nejčastější porušování právních a ostatních předpisů zaměstnavatelem a RT při provozu TZ • Nebezpečí a rizikové stavy na příkladech havárií nevyhrazených i vyhrazených TZ.

odpolední blok od 12:30 hod                                Petr Skoupý

6. Plynová zařízení                                                             
Definice a rozdělení PZ na vyhrazená a nevyhrazená • Druhy a základní vlastnosti plynů • Kvalifikace obsluh, montérů a revizních techniků • Základní orientace v právních předpisech a normativních dokumentech v plynárenství • Průmyslové plynovody ve smyslu nových normativních dokumentů • Rozdělení plynových spotřebičů včetně specifikace výhod provozu • Výkon osoby odpovědné za provoz plynových zařízení, základní povinnosti a odpovědnost • Odborné práce na plynových zařízeních – správný výběr oprávněných organizací, orientace v rozsahu oprávnění a osvědčení • Výkon kontrolní a revizní činnosti - termíny, prokazatelné odstraňování závad • Základní parametry nových materiálů pro rozvody plynů a připojení spotřebičů - ohebné hadice, vlnovkové trubky, vícevrstvé trubky • Nehodové události, nesprávná manipulace a poučení z havárií PZ • Zásady správné praxe při zpracovávání místních provozních řádů • Nedokonalé spalování - vliv oxidu uhelnatého na lidský organizmus.

Čtvrtek 2.11.2017 , dopolední blok od 9:00 hod

7. Elektrická zařízení                                             Miroslav Polák
Základní bezpečnostní požadavky pro elektrická zařízení • Osoba odpovědná za elektrická zařízení • Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110-1 ed.3) • Vyhrazená elektrická zařízení (vyhl. 73/2010 Sb.) • Určování vnějších vlivů (prostředí) pro elektrická zařízení (ČSN 33 2000-5-51 ed.3) • Odborná a zdravotní způsobilost v elektrotechnice (vyhl. 50/78 Sb.) • Revize elektrických zařízení.

odpolední blok od 12:30 hod

8. Zdvihací zařízení                                               Ing. Radek Ježek
Vyhrazená zdvihací zařízení podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. definice a rozdělení, povinnosti provozovatelů, provozní předpisy (SBP), bez kterých se nesmí jeřáby a zdvihadla provozovat, práce autojeřábů a plošin dodavatelským způsobem.
• Termíny provádění revizí a inspekcí zařízení vyhrazených i nevyhrazených • Zdravotní a odborná způsobilost u zdvihacích zařízení, požadavky na bezpečný provoz • Nebezpečí a rizika, pracovní úrazy při provozu jeřábů a zdvihadel, výtahů, stavebních výtahů, pracovních plošin a regálových zakladačů v nedávné době • Osoby odpovědné za provoz zdvihacích zařízení, základní povinnosti a odpovědnost, požadavky na údržbu zdvihacích zařízení • Platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti zdvihacích zařízení.

Přihláška na kurz

Odeslat
Pole označená * musí být vyplněna.
Fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
Obec: *
PSČ: *
IČO:
DIČ:
Expediční adresa
  je stejná jako fakturační adresa
Firma: *
Titul, jméno a přijmení: *
Ulice a čp: *
obec: *
PSČ: *
Údaje o účastníkovi
Titul, jméno a příjmení: *
Telefon: *
Email: *
Funkce:
Ostatní údaje
Provedení platby: ve prospěch účtu 94-2607170267/0100 v celkové výši kč (+21% DPH)
z účtu (číslo Vašeho účtu) před konáním akce.
  žádám o fakturu předem na e-mail *
Poznámka:
  * souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami (ke stažení ZDE)
  * prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s uvedenými předsmluvními
informacemi a že jsem jim porozuměl(a) (ke stažení ZDE)